Δημήτρης Τραγουδάρας

Δημήτρης Τραγουδάρας
Δημήτρης Τραγουδάρας - Hub2Grow

Δημήτρης Τραγουδάρας
lorem ipsum

Βιογραφικό

Ο κος Δημήτρης Τραγουδάρας με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μικρών και μεγάλων έργων πάσης φύσεως, στη διαχείριση ομάδων ανθρώπων, τις τεχνικές πωλήσεων και διαπραγματεύσεων και τη διαχείριση κόστους έργων. Αποτελεσματικός στη συνεργασία και επικοινωνία μέσα από τη διαφωνία και τη σύνθεση απόψεων, προτάσεων, λύσεων. Εντριβής σε θέματα στρατηγικής και διαχείρισης των επιχειρήσεων και νέων τεχνολογιών, ικανές να υποστηρίξουν μια επιχείρηση σε θέματα λειτουργιών, διαχείρισης έργων, ανθρωπίνου δυναμικού και ανάπτυξης. Με διεπιστημονική εκπαίδευση σε Μηχανική, Φυσική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, με προσανατολισμό στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού (πάνω από 5.000 ώρες παράδοσης σε σεμινάρια και μαθήματα). Επίσης, διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για τη δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια και ανώτατή βαθμίδα εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων για ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης. Γνώση αναλυτικών μεθόδων και μεθόδων προσομοίωσης – Moledulcar Dynamics (MSc studies), Finite Elements methods (Ph.D. studies) – γνώσεις και δεξιότητες στην Επιστήμη των Δεδομένων (μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης). Επίσης, γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δεδομένων στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ενδεικτική Επαγγελματική Εμπειρία

Linked Business: Training, Learning and Development Manager
PROTASIS S.A.: Business Consultant and Digital Transformation Advisor
ANADOMO Group of Companies: Digital Transformation Advisor
AΚΜΗ Α.Ε.: Περιφερειακός Διευθυντής | Διευθυντής Ανάπτυξης